Nordplus Junior 2017-2018 m.m. projektas

 

2017-2018 m.m. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje įgyvendinamas Nordplus programos Nordplus Junior  paprogramės projektas “Teachers observing teachers: a professional development for every school“ (liet. „Pedagogai stebi pedagogus: darbo stebėjimas kaip profesinio tobulėjimo metodas kiekvienai ugdymo įstaigai“). Projekto numeris – NPJR-2017/10126.

Projekto tikslas yra ikimokyklinėse ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų profesinis tobulėjimas ir įgytos patirties pritaikymas darbe su ugdytiniais. Įgyvendinant projektą yra siekiama skatinti kokybės, kūrybiškumo ir inovacijų plėtrą ikimokykliniame ugdyme ir stiprinti Baltijos šalių lopšelių-darželių bendradarbiavimą. Projekto metu organizuojami vizitai į partnerines ugdymo įstaigas, kuriose dalyviai stebi praktines veiklas su ugdytiniais, dalinasi gerąja darbo patirtimi ir patobulina savo profesines kompetencijas. Projekto dalyviai, aptardami matytus užsiėmimus, diskutuoja, kokie metodai ir priemonės prisideda prie ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimo ir kaip tai įtakoja vaiko gebėjimų formavimui(si), kūrybiškumo ugdymui(si), savęs vertinimui ir motyvacijai siekti tikslo ir pažinti sėkmę.

Projektą koordinuoja Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis, projekte dalyvauja Daugpilio 11-asis lopšelis-darželis (Latvija) ir Kohtla-Järve lopšelis-darželis „Tareke“ (Estija). 

Nordplus programą finansuoja Šiaurės šalių ministrų taryba.

 

 

Baigiamasis projekto  „Pedagogai stebi pedagogus: darbo stebėjimas kaip profesinio tobulėjimo metodas kiekvienai ugdymo įstaigai“ vizitas Estijoje

2018-05-21
 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos baigė įgyvendinti Nordplus Junior programos projektą „Pedagogai stebi pedagogus: darbo stebėjimas kaip profesinio tobulėjimo metodas kiekvienai ugdymo įstaigai“ (angl. Teacher observing teachers: a Professional development for every school“). Įgyvendinant šį projektą buvo siekiama ne tik pasidalinti gerąja patirtimi, bet ir gerinti įstaigoje dirbančių pedagogų profesinį tobulėjimą, įgytą patirtį pritaikant darbe su ugdytiniais, skatinant jų kūrybiškumą, mastymą, motyvaciją. Darbo stebėjimo vizituose dalyvavusiems pedagogams-projekto dalyviams buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai, liudijantys šalių-partnerių ugdymo įstaigose įgytas žinias ir gebėjimus. Tikimės, kad užsiėmimų partnerių iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos lopšeliuose-darželiuose metu pristatyta ir partnerių įgyta nauja praktinė darbo su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais patirtis ir edukacinių programų  metu įgytos žinios bus pritaikytos darbe su ugdytiniais.

2017-2018 m.m. įgyvendintą projektą užbaigė vizitas pas projekto partnerius Estijoje. Šių metų gegužės 14-18 dienomis vyresniosios auklėtojos M. Čekanauskienė, R. Valčiukienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė V. Razminaitė lankėsi Kohtla-Järve (Estija) esančiame „Tereke“ lopšelyje-darželyje. Čia ypatingas dėmesys skiriamas gamtos pažinimui, vaikai mokomi suprasti, įvertinti juos supantį pasaulį, vertinti aplinką ir saugoti ją. Daug dirbama su ugdomojo pobūdžio naujausiomis technologijomis robotais Beebot, Bluebot, Ozobot, Edisso. Darželio pedagogės pristatė ugdymo įstaigoje veikiantį  LEGO konstruktorių būrelį.   Projekto dalyviai sužinojo, kaip matematikos užsiėmimuose galima taikyti Dyeno ir Zaicevo kubus. Įdomu buvo ir tai, kad šiame darželyje ugdymas yra siejamas su ikimokyklinio ugdymo turiniu ir vaikų darželio mokymo programomis „Aš ir aplinka“, „Matematika“, „Fizinė kultūra“. Vizito metu apžiūrėjome edukacinių priemonių parodą. Estų pedagogai pristatė veiklas „Įdomios 5-7 m. vaikų patirtys“, „Smėlio terapija“, „Šokį su robotais-bitėmis (Beebots)“. Savo patirtimi ir įžvalgomis apie integruotas veiklas, susijusias su gamta, pačiu savimi, supančia aplinka (metodai, idėjos, žaidimai) dalinosi lektorius Ervin Laanvee (OU LogoServ).

Darbo patirties keitimosi ir kvalifikacijos kėlimo Estijoje metu kartu su kolegėmis iš Latvijos stebėjome ir visi bendrai aptarėme ikimokyklinio ugdymo panašumus ir skirtumus Baltijos šalyse, išvykų metu susipažinome su Kohtla-Järve krašto įžymybėmis. Su darželio ugdytiniais lankėmės Sagadi gamtos centre, kur stebėjome tikslinę veiklą. Aplankėme Kypemae vienuolyną, Kurtna ežerus, Toila spa centrą tam, kad geriau suvoktume partnerių krašto ypatumus.

Užbaigdami projektą, jo dalyviai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir specialieji pedagogai padarė išvadą, kad diskusijos apie visose trijose partnerinėse ugdymo įstaigose stebėtus praktinius užsiėmimus ir juose taikytų metodų ir priemonių tikslingumą ir paveikumą ugdytiniams, seminarų metu įgytos žinios, ne tik teigiamai įtakoja ugdymo proceso kokybę, bet ir padeda įvairinti darbą, skatina pedagogus nuolat tobulėti ir keistis, moko lankstumo, išradingumo, kūrybiškumo.

 

Vizito Estijoje akimirkos

 
 

Stebėdami vieni kitus, mokomės ir tobulėjame

2018-02-26

 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis 2017–2018 metais koordinuoja ir kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos įgyvendina Nordplus Junior programos projektą  „Pedagogai stebi pedagogus: darbo stebėjimas kaip profesinio tobulėjimo metodas kiekvienai ugdymo įstaigai“ (angl. “Teachers observing teachers: a professional development for every school“). Šio projekto tikslas – ikimokyklinėse ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų profesinis tobulėjimas ir įgytos patirties pritaikymas darbe su ugdytiniais. Įgyvendami šį projektą, projekto partneriai siekia skatinti kokybės, kūrybiškumo ir inovacijų plėtrą ikimokykliniame ugdyme ir stiprinti Baltijos šalių lopšelių-darželių bendradarbiavimą. 

Šių metų vasario 19–23 dienomis pavaduotoja ugdymui Z. Monstavičiūtė, specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė G. Gajauskienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė S. Šliožienė lankėsi Daugpilio (Latvija) lopšelyje-darželyje “Ābelīte”, kuriame sudarytos palankios sąlygos vaikų meniniam ugdymui. Vizito metu mūsų įstaigos ir Kohtla-Järve (Estija) lopšelio-darželio “Tareke“ pedagogės stebėjo praktinių užsiėmimų elementus su įvairaus mažiaus ugdytiniais, buvo supažindintos su Latvijos švietimo sistemos ypatumais ir kai kuriomis šalies tradicijomis. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie ugdymo turinio, darbo metodų, naudojamų priemonių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme panašumus ir skirtumus Baltijos šalyse, socialinius ir kultūrinius šalių aspektus. Projekto dalyvės lankėsi ir Daugpilio lopšelyje-darželyje “Liesmiņa“, kur turėjo galimybę apžiūrėti įstaigos edukacines erdves.

Svečiuojantis Latvijoje ne tik stebėjome ir aptarėme projekto partnerių kolegų latvių darbą, bet ir turėjome galimybę plačiau pažinti kaimyninės šalies kultūrą edukacinių ekskursijų metu. Lankėmės Daugpilio regioniniame mokslo ir meno muziejuje, Mark Rothko Meno Centre, Latgalos zoologijos sode bei Mokslo ir žinių centre.

Projekto dalyvės, apibendrindamos stebėtus užsiėmimus ir kitas veiklas, sutarė, kad dalinimasis pedagogine praktika ir įžvalgomis yra naudingas mokytojams, nes įvairina specialistų darbą ir teigiamai įtakoja ugdymo proceso kokybę.

Vizito Latvijoje akimirkos

Platesnę informaciją apie vizitą Latvijoje galite rasti projekto partnerių latvių pateiktoje medžiagoje.

 

Pirmasis darbo stebėjimo ir patirties mainų projekto vizitas Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje

2017-10-17

 

2017 m. spalio 9-13 d. „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Jo metu 7 ikimokyklinio ugdymo pedagogės iš Latvijos ir Estijos stebėjo praktinius užsiėmimus su ugdytiniais. Mūsų lopšelio-darželio pedagogės (priešmokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės Silva Šliožienė ir Vida Razminaitė, spec. pedagogė ir logopedė metodininkė Gilija Gajauskienė, vyr. auklėtojos Nijolė Lembutienė, Aušra Buivydaitė, auklėtoja Milda Čekanauskienė ir neformaliojo ugdymo pedagogė Daiva Pocevičienė) vedė 8 veiklas, kuriose praktiškai pademonstravo, kokius metodus ir priemones kasdien naudoja ugdyme, kaip ir kokiu tikslu integruoja šiuolaikines informacines technologijas į ugdymo procesą. Vyr. auklėtoja Rasa Valčiukienė viešnioms pristatė piešimo ant stiklo techniką bei savo pagamintas metodines priemones. Koleges iš kaimyninių Baltijos šalių sužavėjo mūsų pedagogių kūrybiškumas ir gebėjimas sudominti ugdytinius veikla,  gamtinių ir savadarbių metodinių priemonių gausa, šviesos stalų ir informacinių technologijų taikymas darbe su ugdytiniais. Siekdami, kad kolegės iš Latvijos ir Estijos susidarytų platesnį vaizdą apie ikimokyklinį ugdymą Lietuvoje, organizavome išvykas į kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Viešnios turėjo galimybę stebėti kūno kultūros užsiėmimą Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ (veiklą vedė kūno kultūros pedagogė Romena Drąsutienė) bei popietinę veiklą Tytuvėnų lopšelyje-darželyje (veiklą vedė auklėtoja metodininkė Laimutė Barčauskienė).

Po darbo stebėjimo viešnioms buvo suplanuota turininga edukacinė-pažintinė programa. Lydimos „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pedagogių, projekto dalyvės dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Tautinis kostiumas. Lėlės kūrimas rišimo būdu“ Kelmės kultūros centre, ten pat apžiūrėjo Alvydo Šalkausko fotografijų parodą „Trio“. Viešnioms įspūdį paliko apsilankymas Tytuvėnų girininkijos Miško muziejuje, edukacinė programa „Trys Dievo dovanos ir kiti kvapai“ Tytuvėnų piligrimų centre ir ekskursija po Šiluvą.

Projekto dalyvės, aptardamos matytus užsiėmimus, sakė, kad stebėdamos mūsų pedagogių darbą ir praktiškai dalyvaudamos organizuotose edukacinėse programose, jos įgijo daug vertingų žinių ir įgūdžių, kuriuos bandys pritaikyti savo darbe. 

Kitas projekto dalyvių susitikimas-darbo stebėjimas įvyks 2018 m. vasario 19-23 d. pas projekto partnerius Daugpilyje (Latvija).

Darbo stebėjimo Lietuvoje akimirkos užfiksuotos čia.

Trumpą filmuką apie vizitą mūsų ugdymo įstaigoje sukūrė kolegos iš Latvijos:

 

 

 

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas