2014-2016 m.  Erasmus+: Comenius  tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projektas  “We are equal – we have the same rights!“ (liet. „Mes esame lygūs – mes turime tas pačias teises!“)

 

 

2014-2016 m. projekte „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“, kurio pagrindinis tikslas - supažindinti ugdytinius su Vaikų teisių konvencijoje nurodytomis vaikų teisėmis, padėti suvokti savo tapatybę (aš, mano šeima, mūsų visuomenė), šeimos svarba ir vaidmeniu vaiko gyvenime, ugdyti toleranciją „kitokiam“, dalyvauja visi ugdymo įstaigą lankantys vaikai, jų tėveliai ir pedagogai. Projekto metu įgyvendinamos veiklos, kurios gilina ugdytinių, jų tėvų (globėjų) ir pedagogų žinias apie mūsų visuomenę, vaikų teises ir jas suponuojančias pareigas, didina vaikų atsakomybę už savo poelgius, ugdo socialinius ugdytinių įgūdžius bei skatina vaiko pasitikėjimą savimi.

Projektą koordinuoja Przedszkole Miejskie Nr 163 (Lodzė, Lenkija), projekte dalyvauja ugdymo įstaigos iš Lietuvos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Norvegijos ir Turkijos. Projekto trukmė - 2 metai. Lietuvoje Erasmus+ programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Oficialus projekto “We are equal-we have the same rights!“ tinklalapis

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą. Šis projektas finansuojamas iš Europos Komisijos „Erasmus+“ programos. Žemiau pateikti atsiliepimai apie įgyvendinamas veiklas ir projekto metu sukurta medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

 

2014-2016 m. įgyvendinto projekto “We are equal – we have the same rights!“ (liet. „Mes esame lygūs – mes turime tas pačias teises!) švenčių, darbų, veiklų su ugdytiniais ir vizitų pas partnerius santrauka

2014-07-18

 

 

 

Paskutinis tarptautinis projekto “We are equal – we have the same rights!“ (liet. „Mes esame lygūs – mes turime tas pačias teises!) partnerių susitikimas Lenkijoje

2016-06-27

 

Š. m. birželio 19-23 d. Lodzės mieste, Lenkijoje, pas projekto koordinatorius - darželį Przedszkole Miejskie Nr 163 įvyko paskutinis 2014-2016 m. įgyvendinamo Erasmus +: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projekto “We are equal – we have the same rights!“ (liet. „Mes esame lygūs, mes turime tas pačias teises!“) tarptautinis partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo visų projekto partnerių atstovai. Mūsų lopšelį-darželį susitikime atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Monstavičiūtė, auklėtoja metodininkė Vida Razminaitė ir projekto koordinatorė įstaigoje Irina Paradnikaitė-Abromavičienė. Susitikimo metu partneriai atsiskaitė už balandžio-birželio mėnesiais nuveiktus darbus: inovatyvios programos, kaip ikimokyklinio amžiaus vaikus mokyti vaikų teisių, dalį - 3 pamokų planus tema „Teisė į ugdymą“, nufilmuotą viktoriną apie vaikų teises su Graikijos vaikų darželio ugdytiniais, įvykdytą antrąją darželio ugdytinių, jų tėvų ir pedagogų apklausą vaikų teisių tema ir rezultatų palyginimą su pirmosios apklausos rezultatais. Kiekvienas projekto partneris taip pat pristatė atliktą įgyvendinto projekto kiekybinį ir kokybinį rezultatų vertinimą ir nurodė, kaip buvo vykdoma projekto sklaida, apsikeitė antrųjų projekto metų medžiaga.

Susitikimo metu stebėjome tris lenkų pedagogų vedamus užsiėmimus, kuriuos vėliau bendrai aptarėme: „M. Montessori priemonių panaudojimas ugdyme“, „Vaiko teisių dilema pasakoje apie Raudonkepuraitę“ ir „Kūno kultūra pagal vaiko amžių ir poreikius“. Projekto dalyviai turėjo galimybę apsilankyti Lodzėje įsikūrusioje moderniausioje Lenkijoje pagalbos vaikams su cerebriniu paralyžiumi viešojoje pelno nesiekiančioje organizacijoje - fonde „Spalvotas pasaulis“ (lenk. Fundacja Kolorowy Świat). Šiuo metu centre paslaugos teikiamos 75 vaikams su cerebriniu paralyžiumi, taip pat ir ankstukams - vaikams, gimusiems anksčiau laiko. Siekiant teikti aukščiausio lygio paslaugas, centre dirba logopedai, psichologai, neurologai ir fizioterapeutai, šalia reabilitacijos paslaugų teikiamos ir ugdymo paslaugos – veikia vaikų darželis ir mokykla vaikams, turintiems raidos sutrikimų. Centro paslaugos tėvams nekainuoja. Psichologinių žinių asociacijoje Start projekto partneriai susipažino su šios nevyriausybinės organizacijos veikla - nuo psichologinės pagalbos žmogui ir tam tikroms žmonių grupėms iki visuomeninių projektų, aktualių šiam laikmečiui.

Kolegos lenkai organizavo susirinkusiesiems ir turiningas edukacines ekskursijas. Projekto dalyviai iš Graikijos, Italijos, Ispanijos, Turkijos ir Lietuvos kartu su vizito šeimininkais lankėsi lenkų trumpametražių filmų studijoje SE-MA-FOR, įkurtoje Lodzėje 1947 m. Čia sukurti tokie animaciniai filmai mažiesiems, kaip „Petia ir vilkas“, „Stebuklingas pieštukas“, ir brandžiai auditorijai skirtas 1982 m. Oskaru apdovanotas „Tango“ (režisierius Zbigniev Rybczynski). Kolegos iš užsienio aplankė ir karališkajį miestą - Krokuvą, kur apžiūrėjo Jogailos universiteto kiemelį ir Vavelio katedrą. Vieną didžiausių ir skaudžiausių vaikų ir apskritai žmogaus teisių pažeidimų istorijoje priminė ir vizitas į Osvencime (lenk. Oświęcim; arba Aušvicas, vok. Auschwitz) įkurtą koncentracijos stovyklos muziejų. Daugiausia kalinių buvo žydai iš beveik visų Europos šalių. Didžioji aukų dalis buvo nunuodyti Zyklon B dujomis Aušvico dujų kamerose, kiti mirė nuo nuolatinio badavimo, priverstinių darbų, negydytų ligų, atskirų egzekucijų ir vykdytų „medicininių“ eksperimentų.

Po visų paskutiniojo susitikimo metu numatytų veiklų projekto dalyviai aptarė galimą veiklų tęstinumą ir bendradarbiavimą projektui pasibaigus. Projekto pabaigą vainikavo iškilmingas pažymėjimų įteikimas darželyje ir draugiška atsisveikinimo vakaronė.

Paskutinio projekto partnerių susitikimo akimirkos

 

2014-2016 m. Erasmus+ projekto „Mes esame lygūs, mes turime tas pačias teises!” trumpalaikio mokymų vizito Lietuvoje akimirkos

2016-06-06

 

 

 

2014-2016 m. Erasmus+ projekto „Mes esame lygūs, mes turime tas pačias teises!” trumpalaikiai mokymai projekto partneriams Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje

2016-04-19

 

2016 m. balandžio 11-15 d. Lietuvoje įvyko ketvirtasis 2014-2016 m. įgyvendinamo Erasmus +: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projekto “We are equal – we have the same rights!“ (liet. „Mes esame lygūs, mes turime tas pačias teises!“) partnerių susitikimas-trumpalaikiai mokymai mokytojams. 23 pedagogai iš Lenkijos, Turkijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos ir Bulgarijos lankėsi mūsų ugdymo įstaigoje ir stebėjo „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogių veiklas. Projekto dalyvius pasveikino, gražių akimirkų ir konstruktyvaus darbo jiems palinkėjo darželio direktorė L. Paradnikienė ir Kelmės rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Norkutė.

Vizito metu svečiai stebėjo ir aptarė keturias atviras veiklas įvairaus amžiaus grupėse: „Vandens lašelio ir vaikų draugystė“ („Kačiukų“ gr., vyr. auklėtoja R. Valčiukienė), „Seku seku pasaką“ („Ežiukų“ gr., vyr. auklėtoja V. Kaminskienė), „Baltprausys“ (Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupė  neįgaliems vaikams „Spinduliukai“, vyr. auklėtoja E. Uleckienė, auklėtoja A. Kaknevičienė) ir „Tradicinių ir netradicinių priemonių panaudojimas kūno kultūros užsiėmimuose“ („Boružiukų“ gr.,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė S. Šliožienė). Šių ir kitų projekte įgyvendinamų veiklų tikslas – padėti vaikams suvokti savo tapatybę ir vietą mūsų visuomenėje, įsisąmoninti savo teisę turėti šeimą, teisę į sveikatos apsaugą, teisę į ugdymą, poilsį, pilnavertę mitybą ir kitas teises, kurios sąlygoja laimingą ir saugią vaikystę.

Tarp numatytų darbo patirties sklaidos ir mokymo veiklų svečiams buvo pristatyta darbo su šviesos stalais patirtis – Reggio Emilia metodo taikymas ugdyme, kurį pristatė specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė G. Gajauskienė.

Kolegos iš užsienio džiaugėsi įtaigiai ir praktiškai perduodama savaitės temos medžiaga ugdytiniams, tikslingu IKT priemonių ir šviesos stalų panaudojimu užsiėmimuose, auklėtojų pagamintomis estetiškomis, funkcionaliomis, vaikų amžių ir galimybes atitinkančiomis metodinėmis priemonėmis, gražia ir ugdymui pritaikyta šiuolaikiška lopšelio-darželio aplinka. Projekto partneriai vieni kitiems pristatė 2016 m. vasario-balandžio mėnesiais atliktus darbus ir įgyvendintas veiklas su ugdytiniais savo ugdymo įstaigose - nufilmuotus ir aprašytus judriuosius vaikų žaidimus,  paruoštus pristatymus apie ugdytinių tėvų susitikimus su vaikų teisių specialistais bei pravestus praktinius mokymus tėvams apie vaikų elgesio priežastis bei vaikų teises ir pareigas šeimoje. Projekto partnerių darbo grupės pristatė savo pasiūlymus bendrai rašomai mokymo programai, kaip vaikus, atsižvelgiant į jų amžių ir poreikius, suprantamai supažindinti su Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje įtvirtintomis nuostatomis, vaiko teisėmis ir pareigomis, paaiškinti, į ką reikia kreiptis, jeigu prieš jį ar kitą vaiką smurtaujama.

Be veiklų su ugdytiniais ir kitų užsiėmimų mūsų ugdymo įstaigoje, svečiai lankėsi Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ ir Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“, kuriuose stebėjo turiningas muzikines veiklas, apžiūrėjo edukacines aplinkas, kalbino ugdytinius, bendravo su šiuose darželiuose dirbančiais pedagogais. Vilniaus specialiajame lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“ svečiai apžiūrėjo čia dirbančių specialistų- specialiųjų pedagogų, logopedų, kineziterapeutų, socialinių darbuotojų ir kt, kabinetus, terapinį baseiną, žiūrėjo vaizdo medžiagą apie įstaigos veiklą, uždavė aktualius klausimus darželio direktorei E. Svarinskienei.

Siekdama svečius plačiau supažindinti su Lietuvos švietimo sistema, „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio projekto įgyvendinimo grupė organizavo projekto dalyviams vizitą į Kelmės „Kražantės“ progimnaziją, kur jiems buvo pristatyta mokykla, joje teikiamos paslaugos, parodyti įvairių mokomųjų dalykų kabinetai. Čia kolegų iš užsienio laukė netikėtumas - stotelių metodu reikėjo atlikti įvairias užduotis ir taip pasitikrinti savo žinias apie Lietuvą. Apsilankusiems Kelmės specialiojoje mokykloje svečiams direktorė D. Viliūnienė papasakojo apie šios ugdymo įstaigos ypatumus ir veiklą, teikiamas paslaugas ir planus ateičiai. Apsilankę Vijurkų vaikų globos namuose, svečiai susipažino su šios įstaigos veikla ir priežastimis, kodėl vaikai paimami į valstybės globą, apžiūrėjo įstaigos patalpas.

Mokytojai iš svečių šalių liko sužavėti visų aplankytų ugdymo ir globos įstaigų aplinkomis, gerai aprūpinta materialine baze, nuoširdžiais ir darbui atsidavusiais specialistais.

Mokymų Kelmėje metu svečiai susitiko su Kelmės rajono savivaldybės meru V. Andruliu ir savivaldybės administracijos direktore I. Sirusiene. Susitikime daugiausiai dėmesio skirta pagrindinei projekto temai – vaiko teisių apsaugai. Diskusijoje su svečiais dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja D. Teišerskienė, jai talkino savivaldybės vyriausiasis specialistas V. Kizis, kuris taipogi svečiams išsamiai pristatė Kelmės rajoną ir lankytinus objektus. Svečiai supažindino su vaiko teisių apsaugos situacija savo šalyse. Plačiau apie susitikimą savivaldybėje galite skaityti čia.

Svečiams buvo pasiūlyta ir turininga laisvalaikio programa, praplečianti jų žinias apie mūsų šalį, kultūrą ir papročius: pedagogai iš Lenkijos, Turkijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos ir Bulgarijos lankėsi Šiluvoje, Kryžių kalne, Kurtuvėnų regioniniame parke, dalyvavo edukacinėje programoje „Piligrimų gira“ Tytuvėnų piligrimų centre, ekskursijoje Vilniaus Katedroje ir požemiuose. Dvi Kelmės kultūros centro folkloro ansamblio „Judlė“ poros pademonstravo projekto svečiams vakaruškinius šokius, pamokė jų elementų ir pakvietė kolegas iš užsienio pabandyti sušokti keletą šokių. Svečiai buvo sužavėti mūsų kultūra ir papročiais, įspūdingais tautiniais kostiumais.

Taip pat projekto partneriai dalyvavo Šiaulių centre esančios „Centro šokoladinės“ edukacinėje pramoginėje programoje „Šokolado degustacija“, kurios metu savo rankomis gamino saldainius ir jais mėgavosi.

Vizito Lietuvoje ir mūsų ugdymo įstaigoje akimirkas galite pamatyti mūsų albume.

Žurnalistės R. Musneckienės straipsnį „Šešių valstybių atstovai domėjosi vaiko teisių apsauga“ laikraštyje „Šiaulių kraštas“ apie pedagogų iš užsienio vizitą Kelmėje galite perskaityti čia.

 

 

„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio administracija ir projekto darbo grupė dėkoja svečius priėmusių įstaigų vadovams ir darbuotojams už šiltą mūsų projekto partnerių priėmimą ir įstaigų pristatymą.

 

 

Tarptautinis projekto „Mes esame lygūs, mes turime tas pačias teises!” partnerių susitikimas Ispanijoje

2016-01-28

 

2016 m. sausio 17-21 dienomis įvyko šeštasis Erasmus+ projekto „Mes esame lygūs, mes turime tas pačias teises!” („We are equal, we have the same rights!“) tarptautinis projekto partnerių susitikimas Ispanijoje, Quintanar del Rey (CU) C.E.I.P. Valdemembra darželyje-mokykloje. Susitikime dalyvavo darbo grupių nariai iš šalių partnerių: Lenkijos, Graikijos, Italijos, Turkijos, Bulgarijos, Ispanijos ir Lietuvos. Mūsų įstaigą atstovavo socialinė pedagogė M. Alijošienė, pedagogės V. Razminaitė ir A. Buivydaitė. Susitikimo tikslas - pristatyti 2015 m. rugsėjo-gruodžio mėn. ugdymo įstaigose įgyvendintas veiklas ir aptarti sekančius darbus, kuriuos reikės atlikti iki sekančio projekto dalyvių susitikimo.

Mūsų įstaigos pedagogės partneriams parodė lapkričio 20 d. darželyje organizuotos Tarptautinės Vaikų teisių dienos šventės filmuotą medžiagą, pristatymą apie vaikų mėgstamą ir mylimą rašytoją V. Račicką, supažindino su Lietuvoje žaidžiamais lauko žaidimais. Visi pasidžiaugė mūsų įstaigos sukurtu kalendoriumi, kuris iliustruotas vaikų piešiniais ir pažymėtas mūsų šalyje švenčiamomis valstybinėmis šventėmis. Susitikimo metu taip pat buvo pristatytas bendras šalių-partnerių sukurtas kalendorius su kiekvienos šalies nacionalinėmis bei tarptautinėmis šventėmis. Šio vizito metu buvo pristatyti projekto lankstinukai su informacija apie vaikų teises ginančias institucijas šalye-partnerėse. Susitikimo dalyviai apsikeitė atliktų darbų medžiaga, pasidžiaugė vieni kitų darbais, aptarė projekto įgyvendinimo sėkmes ir sunkumus.

Sekantis susitikimas - mokymai pedagogams - įvyks 2016 m. balandžio mėn. Lietuvoje, mūsų ugdymo įstaigoje.

Susitikimo akimirkas galite pamatyti čia.

 

Tarptautinės Vaikų Teisių dienos šventė darželyje

2015-11-20

 

…aš turiu teisę gyventi nieko nebijodamas… aš turiu teisę gyventi su savo mama ir tėveliu… kai aš sergu, man turi būti suteikta medicinos pagalba… aš turiu teisę lankyti darželį ir mokyklą… niekam nevalia manęs mušti… visi vaikai yra svarbūs… aš turiu teisę sakyti tai, ką galvoju  … aš turiu teisę žaisti…

 

Lapkričio 20-oji - Tarptautinė Vaikų Teisių diena. Mūsų įstaigoje ši diena paminėta ypatingai.

Viskas prasidėjo jau nuo rytinės mankštos: joje vaikus pasitiko boružėlė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė S. Šliožienė) ir varlytė (ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja N. Lembutienė), kurios vedė mankštą ir suteikė vaikams džiugių emocijų. Po mankštos bendrosios praktikos slaugytoja I. Narbutienė papasakojo vaikams apie sveiką gyvenseną, primindama vaikų teisę gyventi ir sveikai vystytis.

Sugrįžę į grupes vaikai su auklėtojomis žiūrėjo socialinės pedagogės M. Alijošienės paruoštas skaidres apie vaikų teises, aptarė jas, diskutavo jiems rūpimais klausimais.

Kitas etapas buvo teisių piešimas. Visos 11 grupių gavo po teisę ir turėjo ją nupiešti ant apskritimo.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė S. Šliožienė su savo ugdytiniais pamokė vaikus lietuvių liaudies  ratelių bei žaidimų. Taip buvo priminta apie vaikų teisę pažinti savo kultūrą, tradicijas.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė N. Lembutienė pasitiko vaikus su linksma saulute. Vaikai suklijavo savo pieštas teises ant saulutės spindulių, aptarė jas ir pasidžiaugė vieni kitų darbais.

Priešmokyklinės „Boružiukų“ grupės ugdytiniai su tėveliais parengė vaidinimą pagal Ilonos Bum istoriją „Pasaka apie namus“ ir parodė jį visai bendruomenei. Vaidinimo tikslas buvo priminti apie teises dalyvauti kultūrinėje veikloje, turėti namus, šeimą. Po to vaikai žiūrėjo animacinį filmuką „Kačiukas, vardu Au“, tėveliams buvo parodyti LRT sukurti animaciniai filmukai „Rūpinkimės kiekvienu vaiku, Įsiklausykime į vaikus“.

Šventę vainikavo žaidimai lauke su linksmaisiais veikėjais, primenant vaikų teisę žaisti.

Ši diena paliko vaikams neišdildomų įspūdžių ir tikimės, jog padėjo įtvirtinti jų teises. Šventės akimirkos užfiksuotos čia.

 

Trumpalaikis mokymosi vizitas Italijoje

2015 m. spalio 18-23 d. Italijoje įvyko penktasis  2014-2016 m. „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje įgyvendinamo Erasmus+ projekto “Mes esame lygūs – mes turime tas pačias teises !“ (angl. „We are equal - we have the same rights!“) projekto šalių-partnerių susitikimas-mokymai pedagogams (angl. short-term training event). Juose dalyvavo mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Silva Šliožienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo pedagogė Nijolė Lembutienė, socialinė pedagogė Milda Alijošienė ir projekto koordinatorė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė. Projekte dalyvauja ugdymo įstaigos iš Lenkijos, Graikijos, Ispanijos, Bulgarijos, Turkijos, Italijos ir Lietuvos.

Pirmąją vizito dieną „Boni“ teatre  vizito dalyvius  nuotaikingai pasveikino Acquapendente pradinės mokyklos ir „Onano“ darželio ugdytiniai,  į svečius kreipėsi Acquapendente miesto meras Alberto Bambini bei Leonardo da Vinci mokyklos direktorė Luciana Billi. Pedagogai stebėjo vaikų koncertą ir vaidinimą apie Piterį Peną. Išklausėme UNICEF ir Italijos užsienio reikalų ministerijos atstovo Roberto Montebovi ataskaitą apie Vaikų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimą šį dokumentą ratifikavusiose šalyse, dažniausiai pasitaikančius konvencijos pažeidimus įvairiose šalyse ir kaip reaguojama, kai konvencija šiurkščiai pažeidžiama. Italijos užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimo plėtros srityje ir  tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto atstovė Véronique Marissiaux papasakojo projekto partneriams apie vaikų teisių situaciją Afganistane. Leonardo da Vinci licėjaus ugdytiniai svečiams suvaidino debatus, kuriuose aktyviai pasisakė vaikų teisių tema, o projekto partneriai apsikeitė informacija apie savo šalyje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius vaikų teises.

Mokymo(-si) vizito pas parterius Italijoje metu aplankėme įvairių pakopų ugdymo įstaigas: Leonardo da Vinci licėjų, pradinę mokyklą ir San Lorenzo Nuovo darželį.

Atsiskaitydami už įgyvendintas veiklas ir dalindamiesi sukaupta patirtimi, žiūrėjome visų ugdymo įstaigų-projekto partnerių paruoštą vaizdo medžiagą apie darbą su vaikais projekto tema. Visos ugdymo įstaigos pristatė užsiėmimų, skirtų supažindinti tėvus su vaikų teisėmis, planus ir lapkričio 20-ą dieną švenčiamos tarptautinės vaikų teisių dienos scenarijus. Projekto dalyviai apsikeitė ugdymo įstaigose sukurtais lankstinukais vaikams apie jų teises ir drauge sukūrė vieną bendrą projekto lankstinuką.   

Mūsų įstaigos projekto koordinatorė Irina Paradnikaitė–Abromavičienė papasakojo partneriams apie neįgalių ir specialių poreikių vaikų integraciją Lietuvoje, supažindino su „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje veikiančiomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupėmis neįgaliems vaikams. Visi dalyviai pasidžiaugė vieni kitų darbais, aptarė sėkmes ir sunkumus įgyvendinant projektą, aptarė antrųjų projekto metų veiklų įgyvendinimo eigą ir būsimus darbai, apsikeitė įgyvendintų projekto darbų  medžiaga.

Labai džiaugėmės ir laisvu nuo mokymų metu organizuota kultūrine-pažintine programa, suteikusia mums daugiau žinių apie Italijos istoriją kultūrą ir meną. Aplankėme vieną iš pagrindinių Renesanso kultūros centrų - Florenciją, ir Bolseną, žymią Šv. Kristinos bazilika ir „Kristaus Kūno“ stebuklu.

 

 

Giliname žinias apie profesijas ir jų naudą visuomenei

 

Įgyvendindamos 2014-2016 m. Erasmus+ programos projektą  „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“, 2015 m. rugsėjo mėnesį „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio auklėtojos organizavo vaikams susitikimus su įvairių profesijų atstovais ugdymo įstaigoje. Šių susitikimų tikslas - ne tik supažindinti ugdytinius su profesijų ypatumais, bet ir jų nauda žmogui ir visuomenei. „Varliukų“ grupės vaikai plačiau sužinojo apie visuomenės sveikatos specialisto darbą ir dantukų priežiūrą (visuomenės sveikatos specialistė L. Milašauskienė), „Meškučių“ grupės ugdytiniai susitiko su dailininke - laisvalaikiu daug piešiančia L. Uosyte-Mikušauskiene (taip pat ir „Ežiukų“ gr. auklėtoja), o  „Pelėdžiukai“ apsilankė masažo kabinete ir vaizdžiai įgyjo žinių apie masažistės R. Šumskienės darbą.

Projektinėmis veiklomis siekiame, kad užsiėmimų metu ugdytiniai ne tik įgytų naujų žinių ir pagilintų jau turimas, praplėstų savo akiratį, bet ir padaryti  patį ugdymo(-si) procesą patrauklesnį, įvairesnį.

 

Saugaus eismo rytmetys „Būk saugus“. Aš turiu teisę būti saugus!!!

 

Įgyvendindamos 2014-2016 m. Erasmus+ programos projektą  „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“, saulėtą rugsėjo 29 dieną „ Kūlverstuko“ lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės Silva Šliožienė ir Danguolė Remeikienė sukvietė priešmokyklinių ir vyresniųjų grupių ugdytinius į saugaus eismo rytmetį „Būk saugus“. Sulaukėme ir svečių. Rytmetyje dalyvavo viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Vilma Ancikevičienė, du policininkai ir šuo Amsis. Policininkai papasakojo darželinukams apie savo darbo naudą ir svarbą visuomenei. Vaikai deklamavo eilėraščius, žaidė, pakartojo pagrindines eismo taisykles, dainavo daineles, dalyvavo mašinų parade, išbandė jėgas mašinų lenktynėse. Drauge su Amsiu ir policininkais ugdytiniai turėjo įminti mįsles, atpažinti kelio ženklus, atlikti praktines užduotis. Už geras vaikų žinias ir išradingumą Amsis apdovanojo dovanėlėmis -  atšvaitais ir parodė filmuką ,,Amsio pamokymai“.

 Po šventinio rytmečio ugdytinių lauke laukė staigmena - policijos automobilis. Vaikai galėjo jį apžiūrėti, pasėdėti jame, pasiklausyti  garsinių signalų ir pranešimų.

Saugaus eismo rytmečio akimirkų nuotraukas galite pažiūrėti čia.

 

Tarptautinis projekto partnerių susitikimas Graikijoje

 

2015 m. birželio 1-5 dienomis įvyko antrasis Erasmus+ projekto „Mes esame lygūs, mes turime tas pačias teises!” („We are equal, we have the same rights!“) tarptautinis projekto partnerių susitikimas Graikijoje, Atėnų priemiesčio Glyfados 12-ame lopšelyje-darželyje. Susitikime, kurio tikslas - pristatyti 2015 m. balandžio-gegužės mėn. ugdymo įstaigose įgyvendintas veiklas ir aptarti pirmųjų projekto metų rezultatus, dalyvavo darbo grupių nariai iš Lenkijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Turkijos ir Bulgarijos. Mūsų įstaigą atstovavo darželio direktorė L. Paradnikienė ir projekto koordinatorė I. Paradnikaitė-Abromavičienė, kurios pristatė partneriams įstaigoje atliktos apklausos apie vaikų teises rezultatus, mūsų auklėtojų paruoštus ir su ugdytiniais pravestus 12-a užsiėmimų apie moralinių vertybių diegimą ugdytiniams, vizitų į tėvų darbovietes ir kitas įvairias įstaigas nuotraukas ir vaikų piešinius tema „Mano ateities profesija“, filmuotą medžiagą apie šeimos šventę, vaikų sudainuotą projekto dainą „Vaikų planeta“ (“Children's planet“) ir inscenizuotą vaidinimą „Nepalik draugo nelaimėje“ apie moralines vertybes. Visi partneriai apsikeitė pirmųjų projekto įgyvendinimo metų medžiaga - nuotraukomis, pristatymais, pamokų planais, filmuota medžiaga, aptarė sunkumus, su kuriais teko susidurti įgyvendinant projektą pirmaisiais metais. Visi susitikimo dalyviai peržiūrėjo bendrą visų projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų vaidinimą „Mes esame lygūs, mes turime tas pačias teises!”, susidedantį iš atskirų dalių, kurias apjungė projekto koordinatoriai - Lenkijos Lodzės m. vaikų darželis nr. 163 (Przedszkole Miejskie Nr 163).

Darbo vizitą pagyvino informacija apie ankstyvojo ugdymo metadologiją Graikijos švietimo sistemoje, kurią pristatė Glyfados priešmokyklinio ugdymo konsultantė Eleni Mousena. apsilankymas Atėnų akropolyje.

Sekantis susitikimas - mokymai pedagogams - įvyks 2015 m. spalio mėn. Turkijoje, Silifkės mieste.

Partnerių susitikimo Graikijoje nuotraukas galite peržiūrėti čia.

 

Žaidimas „Nepalik draugo nelaimėje“

 

Įgyvendindami projektą „Mes esame lygūs, mes turime tas pačias teises!”, mes suteikiame ugdytiniams ne tik naujas žinias, bet ir diegiame moralines vertybes. Veiklų forma pati įvairiausia - pamokėlės, filmuotos medžiagos peržiūra, scenarijų kūrimas ir vaidinimas. Į veiklų vykdymą įtraukiame ne tik vaikus ir jų tėvelius, bet ir visą įstaigos personalą. Žaidimo „Nepalik draugo nelaimėje“ scenarijų parašė mūsų pedagogių komanda vizito Bulgarijoje metu. Vaidinimą pagal šį scenarijų parengė priešmokyklinės „Boružiukų“ grupės ugdytiniai kartu su vyr. auklėtoja R. Valčiukiene, jame vaidino ir mūsų darželio darbuotojos - auklėtojų padėjėjos, socialinė pedagogė, socialinės darbuotojos padėjėjos. Vaidinimo akimirkos užfiksuotos čia.

Filmuotą medžiagą galite peržiūrėti čia.

 

Šeimos diena „Pagauk savo svajonę su svajų gaudykle“


 

Gegužės 22 d. visa įstaigos bendruomenė - ugdytiniai, jų tėveliai ir pedagogai šventė šeimos dieną. Į miesto parką visus sukvietė Zuikienė, kuri padėjo pasiklydusiam Mikei Pūkuotukui surasti savo šeimą ir draugus. Šventės dalyviai šoko ratelius, dainavo, atlikinėjo įvairiausias užduotis bei leido į dangų balionus. Visus lydėjo gera nuotaika.

Šeimos šventės akimirkas galite pažiūrėti čia.

Mūsų sukurtą filmuką apie Šeimos šventę galite pažiūrėti čia.

 

Mūsų ugdytiniai dainuoja projekto dainą „Vaikų planeta“ (“Children planet“)

 

 

Mūsų ugdytiniai susipažįsta su profesijomis

 

Įgyvendindami projekte numatytas veiklas ir plėsdami savo žinias apie profesijas, mūsų darželio ugdytiniai vyksta į įvairias įstaigas susipažinti su jomis iš arčiau. 2015 m. gegužės 5 d. „Bitučių“ grupės ugdytiniai, lydimi vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogės D. Remeikienės ir neformaliojo ugdymo pedagogės D. Pocevičienės, lankėsi odontologijos klinikoje UAB „Deodenta“, kur teikiamos dantų gydymo, protezavimo, implantacijos, ortodontijos ir endodontijos paslaugos. Ten dirbančios gydytoja odontologė Dovilė Ivanauskaitė ir gydytojos padėjėja Vaida Vaškytė papasakojo mažiesiems svečiams apie burnos higieną ir dantukus dažniausiai puolančias ligas, supažindino su dantų gydytojo darbo įrankiais bei parodė vaikams filmuką apie dantukų priežiūrą. Gydytoja Dovilė patikrino apsilankiusių vaikučių dantukus ir parašė rekomendacijas vaikučių tėveliams dėl dantukų priežiūros ir gydymo. Taigi vizitas į dantų kabinetą suteikė dvigubą naudą - ugdytiniai daugiau sužinojo apie odontologo profesiją ir jiems buvo patikrinti dantukai. Į darželį visi grįžo kupini gerų įspūdžių.

Akimirkas iš vizito UAB „Deodenta“ užfiksuotos čia.

 

Mokymosi vizitas Bulgarijoje

 

2015 m. kovo 15 – 21 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio–darželio pavaduoja ugdymui Z. Monstavičiūtė ir pedagogės D. Klimienė, A. Buivydaitė, R. Valčiukienė vyko į Erasmus+ projekto „Mes esame lygūs, mes turime tas pačias teises!” susitikimą - mokytojų mokymus Bulgarijoje. Mokymuose dalyvavo projekto partnerių iš Lietuvos, Lenkijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Turkijos ir Bulgarijos ugdymo įstaigų atstovai. Susitikimai vyko Kazanlak mieste, garsėjančiame rožėmis bei iš jų spaudžiamu aliejumi. Tai buvo jau trečiasis projekto dalyvių susitikimas, į kurį kiekvienos šalies atstovai atvyko pristatyti savo darželiuose ir mokyklose įgyvendintų veiklų bei semtis patirties iš kolegų bulgarų.

Atvykusius projekto dalyvius svetingai sutiko lopšelio-darželio “Slaveiche“ bendruomenė. Ugdytiniai surengė puikų koncertą. Tą pačią dieną visų delegacijų vadovai pristatė paruoštus darbus apie vaikų teises bei apsikeitė moralinių vertybių diegimo vaikams veiklų planais. Įvairias veiklas, kurių tikslas – ugdytinių supažindinimas su jų teisėmis,  stebėjome “Slaveiche“ darželyje bei jo filiale Rozenos kaime. Taip pat Rozenos darželyje stebėjome Martenicos šventę ir lėlyčių iš siūlų ir popieriaus darymą ir puošimą.  Mus nustebino bulgarų vaikų artistiškumas, muzikalumas, patriotizmas bei puikus pasirodymai. G. Kirkovo mokykloje (Kazanlak mieste) stebėjome psichologo užsiėmimą su paaugliais žaidybine forma, kurio esmė – išmokyti vaikus atsisakyti savo poreikių kito labui, pasiaukoti bendrai gerovei.

Projekto susitikimo metu buvo sukurta dainelė apie vaikų teises. Labiausiai visus sužavėjo lietuviškos dainelės „Saulytės namelis“ melodija (muzika V. Stunžienės), tad pagal ją ir buvo sukurta projekto daina „Vaikų planeta!“.

Projektas nebūtų toks patrauklus be kultūrinės patirties. Aplankėme Šipkos kaimelio vienuolyną, Trakijos karalių slėnį, Iskros istorijos muziejų.

Mokymų dalyvės grįžo kupinos puikių įspūdžių, pasisėmusios patirties, kurią pritaikys savo darbe.

Mokymų Bulgarijoje akimirkos užfiksuotos čia.

 

Sukurta projekto daina "Children's Planet!!!“

2015 m. Bulgarija

 

 

Vaidinimas „Mes turime teisę būti savimi!“

 

Įgyvendindami projektą „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“ ir supažindindami ugdytinius su jų teisėmis, projekto partneriai - pedagogai iš 6 šalių naudoja įvairias darbo formas ir metodus. Veiklų metu ne tik akcentuojama vaiko teisė į laimingą vaikystę, teisė būti mylimam ir saugiam, bet ir diegiamas pasitikėjimas savimi neigiant įvairiausius visuomenėje vyraujančius stereotipus. Mokymų Lenkijoje metu 2015 m. sausio 11-17 d. buvo sukurtas 7 dalių vaidinimas, kurį dalimis 2015 m. vasario-kovo mėn. atliko visų projekte dalyvaujančių įstaigų ugdytiniai. Mūsų „Bitučių“ priešmokyklinės grupės ugdytiniai kartu su vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagoge D. Remeikiene parengė personifikuotą vaidinimą tema „Mes turime teisę būti savimi!“, kuriuo bandoma įtvirtinti vaikams nuostatą, kad kiekvienas žmogus yra unikalus ir svarbus. Vaidinimo akimirkos užfiksuotos čia. Nufilmuotas vaidinimas yra pristatomas projekto partneriams susitikimo lopšelyje-darželyje “Slaveiche“, esančiame Kazanlak mieste, Bulgarijoje, metu.

Susitikime Bulgarijoje 2015 m. kovo 15-21 d. dalyvauja „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pavaduotoja ugdymui Z. Monstavičiūtė, vyr. auklėtojos D. Klimienė ir R. Valčiukienė ir auklėtoja A. Buivydaitė.

 

Teletiltas „Kelmė - Kazanlak (Bulgaria)“

 

Įgyvendindami Erasmus+ projekto „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“ veiklas, 2015 m. sausio 29 d. priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės ugdytiniai, kartu vyresniąja priešmokyklinio ugdymo pedagoge D. Remeikiene, socialine pedagoge N. Kojaliene ir vyr. meninio ugdymo vadove A. Norkūniene Skype programa bendravo su savo bendraamžiais iš Kazanlak miesto (Bulgarija) darželio “Slaveiche“ N17. Pokalbyje dalyvavę šešiamečiai ir pedagogės  pasisveikino vieni kitų gimtąja kalba, mojavo savo pasidarytomis Lietuvos ir Bulgarijos vėliavėlėmis, draugai iš Bulgarijos padainavo lietuvišką pasisveikinimo dainelę, o mūsų vaikai tą pačią dainelę sudainavo bulgariškai. Ugdytiniai rodė vieni kitiems savo nupieštus piešinius tema „Mano šeima“, auklėtojų padedami papasakojo apie savo miestą ir darželį. Pokalbį vainikavo bulgarų vaikų atliekamas darželio himnas apie laimingus vaikus ir vaikystę, o mūsų priešmokyklinukai atliko savo grupės dainą apie bitutes.

Bendravimas truko pusę valandos, visus - ir vaikus, ir pedagogus pokalbio metu lydėjo gera nuotaika.

Teletilto „Kelmė - Kazanlak“ akimirkos užfikstuotos čia.

 

Antrasis projekto „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“ vizitas Lenkijoje, Lodzės vaikų darželyje nr. 163

 

2015 m. sausio 11-17 d. mūsų ugdymo įstaigos pedagogės D. Remeikienė, A. Buivydaitė, M. Alijošienė ir projekto koordinatorė I. Paradnikaitė-Abromavičienė lankėsi Lodzėje, darželyje nr. 163 (Przedszkole Miejskie Nr 163), kur įvyko antrasis Erasmus+ projekto „Mes esam lygūs – mes turim tas pačias teises!” projekte dalyvaujančių šalių-partnerių susitikimas - mokymai pedagogams (angl. Teacher Trainings). Pedagogai iš Lietuvos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Norvegijos ir Turkijos pristatė vieni kitiems užduotis ir darbus, kuriuos su savo ugdytiniais atliko 2014 m. lapkričio - 2015 m. sausio mėn. Mūsų darželio projekto koordinatorė pristatė ugdymo įstaigoje įgyvendintą labdaringą veiklą - išvykas su muzikinėmis programėlėmis į Vijurkų socialinės globos namus ir Liolių socialinės globos namus bei vaikų sukurtus „Draugystės dekalogus“. Visi dalyviai pasidžiaugė vieni kitų darbais, aptarė sėkmes ir sunkumus įgyvendinant projektą. Visi susitikime Lenkijoje dalyvavę pedagogai išklausė psichologo paskaitos apie vaikų teisių įgyvendinimą šeimoje, mokykloje ir visuomenėje ir gavo pažymėjimus, lankėsi autizmu sergančių žmonių centre JIM Foundation, aptarė būsimus darbus iki susitikimo Bulgarijoje 2015 m. kovo mėnesį.

Kaip atrodo mūsų ugdytinių ir jų auklėtojų sukurti „Draugystės dekalogai“, galite pažiūrėti čia.

 

Daugiau akimirkų iš vizito Lenkijoje įkelta čia.

 

Mūsų širdelės džiaugiasi, kai gera kitiems

 

,,Kūlverstuko‘‘ lopšelis-darželis  2014-2016 m. dalyvauja 2 Erasmus + projektuose „Mes esam lygūs – mes turim tas pačias teises!” ir „Europiečiams nėra kliūčių!“. Abu projektus sieja tikslas nuo pat mažens mokyti vaikus tolerancijos kitų žmonių atžvilgiu, ypač tolerancijos visuomenės grupėms su „trūkumais“ – skirtingos išvaizdos, socialinės padėties ir skirtingų gebėjimų žmonėms, taip pat supažindiname ugdytinius su jų teisėmis ir pareigomis, pabrėždami, kad jų veiksmai negali žeisti kitų orumo. Todėl įgyvendindami projektuose numatytas veiklas, skatiname visų ugdytinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi, mokome pažinti save ir ištiesti pagalbos ranką tiems, kuriems to reikia – silpnesniems, vyresniems, neįgaliems.

Šių metų gruodžio 15 dieną darželio pop chorelio ugdytiniai su savo vadove A. Norkūniene, „Meškučių“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtoja D. Klimiene ir Kalėdų Senelis (pavaduotoja ugdymui Z. Monstavičiūtė) vyko į Vijurkų socialinės globos namus aplankyti juose gyvenančius vaikus.  Darželinukai pasveikino globos namų auklėtinius muzikine programėle – pop chorelio ugdytinių atliekamomis  dainelėmis „Kalėdų naktis“,  „Dieduk mano“, „Snaigės“ bei šokiu „Klumpakojis“. „Meškučių“ grupės vaikučiai suvaidino S. Maršako pasaką „Kvailasis peliūkštis“. Po koncerto Kalėdų Senelis pasveikino darbuotojus ir ugdytinius su Šv. Kalėdomis, įteikė jiems mūsų lopšelio-darželio ugdytinių rankų darbo dovanėles ir atvirukus.

Gruodžio 19 dieną „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pop chorelis ir „Meškučių“ grupės ugdytiniai kartu su pedagogėmis aplankė Liolių socialinės globos namų gyventojus. Ugdytiniai pasveikino senelius eilėraštukais, dainelėmis, suvaidino pasaką, taip pat įteikė jiems pačių darytus atvirukus ir pasveikino senelių namų globotinius su Šv. Kalėdomis.

Išvykos pradžiugino ne tik Vijurkų ir Liolių socialinės globos namų gyventojus, bet ir    „Kūlverstuko“ vaikučius, mokė juos tolerancijos, supratimo ir atjautos. Dėkojame ugdytiniams, jų tėveliams ir pedagogėms už nuoširdžius atvirukus, Karolinos ir Urtės mamoms už pagalbą renginių metu.

Išvykos akimirkos užfiksuotos čia.

 

Pirmasis tarptautinis projekto „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“ partnerių susitikimas Norvegijoje

 

Lapkričio 12–14 d. Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelio darželio pedagogės I. Paradnikaitė-Abromavičienė ir N. Kojalienė vyko į pirmąjį tarptautinį projekto partnerių susitikimą Norvegijoje, Vinje, pagal įstaigoje įgyvendinamą 2014-2016 m.  Erasmus+: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projektą “We are equal - we have the same rights!“ (liet. „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“). Susitikimo metu mūsų atstovės susipažino su visų šalių-partnerių atstovais, aptarė projekto tikslus ir uždavinius, pasirašė bendradarbiavimo sutartis. Projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų koordinatoriai pristatė savo darželius/ mokyklas, o mokytojai informavo, kokiomis vaikų teisių temomis buvo kalbėta su ugdytiniais, pristatė vaikų piešinių knygas. Visų šalių darbo grupės atstovai į susitikimą atsivežė išsirinktą geriausią projekto logotipą, o darbo grupės atstovai išrinko vieną, labiausiai patinkusį visiems. Graikijos vaikų logotipas išrinktas projekto logotipu. Vizito metu buvo nustatytos kitų mokymo ir darbo grupių susitikimų datos, susitarta, kokios veiklos turi būti atliktos iki susitikimo Lenkijoje 2015 m. sausio mėn.

Nuotraukoje:

Projekto logotipas

 

 

 

Lietuva ugdytinių, tėvų ir pedagogų akimis

 

Įgyvendindami projekto veiklas ir pristatydami partneriams savo gimtąją šalį - Lietuvą, „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ugdytiniai kartu su tėvais ir pedagogais įvairiausiomis technikomis piešė žymiausias mūsų šalies vietas ir statinius. Piešiniai buvo surišti į knygą, kurią pristatysime partnerių susitikimo Norvegijoje metu. Ugdytinių darbus galite pamatyti čia.

 

 

Užsiėmimai su ugdytiniais apie šalis - projekto partneres

 

Įsijungę į Erasmus+ programos projektą „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“, mūsų ugdytiniai buvo supažindinti su projekte dalyvaujančiomis šalimis ir pagrindine informacija apie jas. Padedami auklėtojų, vaikai ieškojo žemėlapyje Lenkijos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Norvegijos ir Turkijos, įsidėmėjo jų sostinių pavadinimus, sužinojo, kuo šios šalys įžymios. Darželinukai taip pat žiūrėjo vaizdo medžiagą apie šias šalis, o paskui piešė šalių-partnerių vėliavas.

Pristatymą apie užsiėmimus su ugdytiniais, kurį paruošė spec. pedagogė N. Kojalienė, galite pamatyti čia.

 

2014-2016 m. projektas „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“

 

2014 m. spalio mėn. „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis pradeda Erasmus+: Comenius tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių projektą “We are equal - we have the same rights!“ (liet. „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“)

Projekte „Mes esame lygūs - mes turime tas pačias teises!“, kurio pagrindinis tikslas - supažindinti ugdytinius su Vaikų teisių konvencijoje nurodytomis vaikų teisėmis, padėti suvokti savo tapatybę (aš, mano šeima, mūsų visuomenė), šeimos svarba ir vaidmeniu vaiko gyvenime, ugdyti toleranciją „kitokiam“, dalyvaus visi ugdymo įstaigą lankantys vaikai, jų tėveliai ir pedagogai. Projekto metu bus įgyvendinama daug veiklų, kurios gilins ugdytinių, jų tėvų (globėjų) ir pedagogų žinias apie mūsų visuomenę, vaikų teises ir jas suponuojančias pareigas, didins vaikų atsakomybę už savo poelgius, ugdys socialinius ugdytinių įgūdžius bei skatins vaiko pasitikėjimą savimi.

Projektą koordinuoja Przedszkole Miejskie Nr 163 (Lodzė, Lenkija), projekte dalyvauja ugdymo įstaigos iš Lietuvos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Norvegijos ir Turkijos.

Projekto trukmė - 2 metai. Lietuvoje Erasmus+ programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas