Veiklos sritys

 

„KŪLVERSTUKO” LOPŠELIO-DARŽELIO SPECIALISTAI:

 • rengia ikimokyklinio  ir vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programas;
 • vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įpareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
 • konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
 • teikia informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą;
 • bendrauja ir bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), ieško naujų darbo formų, kuo daugiau šeimų įtraukti į ugdymo proceso organizavimą;
 • atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, užtikrina  ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikia dienos socialinės globos grupėje visumą paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinė specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu;
 • užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką;
 • organizuoja vaikų maitinimą;
 • sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti profesinėje srityje;
 • organizuoja ugdytinių vežiojimą į Įstaigą  ir iš jos į namus;
 • viešai skelbia informaciją apie Įstaigos veiklą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

   Lopšelyje-darželyje vaikus skaniai maitina neprivatizuotos valgyklos darbuotojos, ugdytiniai sportuoja gerai įrengtoje sporto salėje ir lauko sporto aikštyne, renginiai vyksta modernioje, šiuolaikine įranga aprūpintoje salėje. Įstaigoje yra metodinis kabinetas, tenkinantis pedagogų poreikius. Lopšelyje-darželyje nuolat įgyvendinami įvairūs projektai, vyksta įvairūs renginiai, skatinantys vaikų kūrybiškumą, ugdantys sveikos gyvensenos principus ir tautinę savimonę.

Įstaigos darbo laikas: 07:30 – 18:00 val. darbo dienomis.

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas